Duurzaam Beleggen

Sinds 1 januari 2012 geldt de Code Duurzaam Beleggen. Met deze code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars.

De Code Duurzaam Beleggen

De code sluit aan bij bestaande, internationale principes: de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) en UN Global Compact. De PRI zijn principes over onder meer milieu, sociale en governance-aspecten. Bedrijven moeten deze aspecten betrekken in het beleid en in de besluiten over beleggen. De UN Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Er is een apart artikel in de Code opgenomen dat beleggen in wapens verbiedt.

Comply or Explain

Voor verzekeraars geldt: comply or explain. Kan of wil een verzekeraar niet voldoen aan de code, dan moet hij dit uitleggen. De code geldt voor alle beleggingscategorieën, maar uitsluitend voor vermogen dat de verzekeraar zelf beheert. Voor extern beheerd vermogen, en vermogen dat voor derden wordt beheerd zijn verzekeraars verplicht om vermogensbeheerders te stimuleren om verantwoord te beleggen.

VIVAT

Voor VIVAT geldt dat het grootste gedeelte (meer dan 95%) van het belegde vermogen wordt beheerd door ACTIAM, of door ACTIAM extern wordt belegd. ACTIAM is lid van de PRI en haar verantwoord beleggen-beleid is volledig in lijn met de UN Global Compact en daarmee ook met de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Het resterende deel voldoet niet aan de gestelde principes. Het gaat daarbij om minder dan 5% van het belegde vermogen van VIVAT, dat niet wordt beheerd door vermogensbeheerder ACTIAM.