Duurzaam Beleggen

Sinds 1 januari 2012 geldt de Code Duurzaam Beleggen. Met deze code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars.

De Code Duurzaam Beleggen

De code sluit aan bij bestaande, internationale principes: de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) en UN Global Compact. De PRI zijn principes over onder meer milieu, sociale en governance-aspecten. Bedrijven moeten deze aspecten betrekken in het beleid en in de besluiten over beleggen. De UN Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Er is een apart artikel in de Code opgenomen dat beleggen in wapens verbiedt.

Comply or Explain

Voor verzekeraars geldt: comply or explain. Kan of wil een verzekeraar niet voldoen aan de code, dan moet hij dit uitleggen. De code geldt voor alle beleggingscategorieën, maar uitsluitend voor vermogen dat de verzekeraar zelf beheert. Voor extern beheerd vermogen, en vermogen dat voor derden wordt beheerd zijn verzekeraars verplicht om vermogensbeheerders te stimuleren om verantwoord te beleggen.

Actief aandeelhouderschap

Met het vermogen dat we beheren voor onze klanten, kan VIVAT een verschil maken. Vanuit die overtuiging willen wij, naast financieel rendement, ook oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Hiervoor zetten we, in lijn met de Fundamentele Investeringsprincipes (FIP), verschillende middelen in: 

  • Het uitoefenen van invloed als aandeelhouder (engagement en stemmen).
  • Duurzaamheidsfactoren integreren in beleggingsbeslissingen en koplopers belonen.
  • Entiteiten uitsluiten van beleggingen.
  • Samenwerken met andere beleggers en organisaties.

VIVAT

Voor VIVAT geldt dat het grootste gedeelte (meer dan 99%) van het belegde vermogen wordt beheerd door ACTIAM of door ACTIAM extern wordt belegd. De looptijd van de IMA tussen VIVAT en haar dochtermaatschappijen SRLEV N.V., VIVAT Schadeverzekeringen N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., Zwitserleven PPI en ACTIAM N.V. is voor onbepaalde tijd. In de mandaten wordt middels een ‘buy & maintain’-strategie een lange termijn focus aangebracht in de portefeuilles. Gegeven de looptijd van de verplichtingen sluit een lange termijn focus voor de beleggingen hierop aan. VIVAT brengt dit tot uiting in de mandaten bij ACTIAM door de omloopsnelheid te beperken en lange termijn waarde creatie voorop te stellen. Op kwartaalbasis vindt een evaluatie plaats van de geleverde prestaties van vermogensbeheerder. Daarnaast zijn er meerdere contactmomenten maandelijks ingericht om de portefeuilles en transacties te bespreken. Hiermee wordt de allignment of interest geborgd en kan bijsturing plaatsvinden indien noodzakelijk

ACTIAM is lid van de PRI en haar verantwoord beleggen-beleid is volledig in lijn met de UN Global Compact en daarmee ook met de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Het resterende deel voldoet niet aan de gestelde principes. Het gaat daarbij om minder dan 1% van het belegde vermogen van VIVAT, dat niet wordt beheerd door vermogensbeheerder ACTIAM. Daarnaast voldoet VIVAT aan de vereisten uit het Shareholders Rights Directive (SRDII) en zal dit jaarlijks evalueren.