Verantwoord beleggingsbeleid

De urgente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste en eerlijke verdeling van arbeid, stellen steeds hogere eisen aan ondernemingen. VIVAT wil nadrukkelijk en actief meewerken aan oplossingsrichtingen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Dat komt onder meer tot uiting in ons verantwoord beleggingsbeleid en de actieve rol die we spelen als fondsbeheerder tijdens aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin deze fondsen investeren.

Hoe wij waarde creëren

De activiteiten en processen waarmee we levens- en schadeverzekeringsproducten aanbieden, noemen we onze waardeketen. In die keten hebben we diverse rollen. We zijn niet alleen werkgever, ook samenwerkingspartner, klant en belegger. Ons waardecreatiemodel laat aan de ene kant zien welke bronnen we benutten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Denk daarbij aan financiële middelen, door ons ontwikkelde producten, intellectuele input, menselijke en natuurlijke bronnen. Aan de andere kant toont het de waarden die we met onze kernactiviteiten toevoegen.

VIVAT Value Creation Model

[Klik voor een grotere weergave]

Van strategie naar acties en doelen

Naast een missie en visie hebben we ook een aparte MVO-uitspraak geformuleerd: VIVAT zorgt voor lange termijn waardecreatie. VIVAT heeft ervoor gekozen om vier SDGs als leidraad te nemen voor verdere ontwikkeling van het MVO-beleid in de bedrijfsvoering. Deze doelstellingen zijn relevant en passend binnen de context van onze missie en onze MVO-uitspraak. Onderstaande visuele uitwerking geeft deze doelstellingen weer en de uitdagingen waar we voor staan, en die we hebben geformuleerd in het VIVAT Jaarverslag 2018:

MVO-matrix

[Klik voor een grotere weergave]

Acties

Voor VIVAT is het onze morele plicht om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. VIVAT belegt voor haar klanten en polishouders in bedrijven en landen die binnen de veilige zone van onze dochter ACTIAM Duurzaamheidskader actief zijn of die de overgang naar die zone mogelijk maken. Zo trachten wij bedrijven en landen te stimuleren om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen die op hen af komen. Zo probeert VIVAT de weg vrij te maken naar een duurzame samenleving en gelijktijdig voor onze klanten financieel rendement over de langere termijn genereren (VIVAT zorgt voor lange termijn waardecreatie), ook voor vermogen dat de verzekeraar zelf beheert.

Acceptatiebeleid zakelijke klanten

VIVAT heeft fundamentele stappen gezet in het aangaan van zakelijke pensioenklanten. Zakelijke relaties die hun pensioen bij VIVAT willen inkopen worden getoetst op basis van een uitvoerige lijst met duurzaamheidscriteria (ESG-punten). De uitkomst is bepalend voor het afsluiten en/of verlengen van uitvoeringscontracten. Om de uitvoering gecontroleerd en zorgvuldig te houden is de implementatie stapsgewijs. Na evaluatie van het acceptatiebeleid binnen de pensioenen, zullen we dit acceptatiebeleid uitbreiden naar de schadeverzekeringen van VIVAT.

Lees hier meer over ons acceptatiebeleid  >

Impact Investment

VIVAT biedt via onze dochter ACTIAM kapitaal en kennis aan om via het structureren van kleine initiatieven te komen tot schaalbare investeringen. We monitoren de voortgang, meten de impact, rapporteren erover en borgen de robuustheid van het proces. ACTIAM is namens VIVAT ook actief in de professionele ontwikkeling van de sector.

Lees meer over Impact Investment op de website van ACTIAM  >

Actief aandeelhouderschap

Met het vermogen dat we beheren voor onze klanten, kan VIVAT een verschil maken. Vanuit die overtuiging willen wij, naast financieel rendement, ook oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Hiervoor zetten we, in lijn met de Fundementele Investeringsprincipes (FIP), verschillende middelen in:

  • Het uitoefenen van invloed als aandeelhouder (engagement en stemmen).
  • Duurzaamheidsfactoren integreren in beleggingsbeslissingen en koplopers belonen.
  • Entiteiten uitsluiten van beleggingen.
  • Samenwerken met andere beleggers en organisaties.

Beheerd vermogen VIVAT

Voor VIVAT geldt dat het grootste gedeelte (meer dan 99%) van het belegde vermogen wordt beheerd door ACTIAM of door ACTIAM extern wordt belegd. De looptijd van de IMA tussen VIVAT en haar dochtermaatschappijen SRLEV N.V., VIVAT Schadeverzekeringen N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., Zwitserleven PPI en ACTIAM N.V. is voor onbepaalde tijd. In de mandaten wordt middels een ‘buy & maintain’-strategie een lange termijn focus aangebracht in de portefeuilles. Gegeven de looptijd van de verplichtingen sluit een lange termijn focus voor de beleggingen hierop aan. VIVAT brengt dit tot uiting in de mandaten bij ACTIAM door de omloopsnelheid te beperken en lange termijn waardecreatie voorop te stellen. Op kwartaalbasis vindt een evaluatie plaats van de geleverde prestaties van vermogensbeheerder. Daarnaast zijn er meerdere contactmomenten maandelijks ingericht om de portefeuilles en transacties te bespreken, waardoor bijsturing kan plaatsvinden.

VIVAT conformeert zich aan de Code Duurzaam Beleggen. Met deze code wil het Verbond van Verzekeraars duurzaam beleggen stimuleren bij verzekeraars. De code sluit aan bij bestaande, internationale principes: de United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) en UN Global Compact. De PRI zijn principes over onder meer milieu, sociale en governance-aspecten. Bedrijven moeten deze aspecten betrekken in het beleid en in de besluiten over beleggen. De UN Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Er is een apart artikel in de Code opgenomen dat beleggen in wapens verbiedt.

ACTIAM, dochter van VIVAT, is lid van de PRI en het verantwoord beleggen-beleid is volledig in lijn met de UN Global Compact en daarmee ook met de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Het resterende deel voldoet niet aan de gestelde principes. Het gaat daarbij om minder dan 1% van het belegde vermogen van VIVAT, dat niet wordt beheerd door vermogensbeheerder ACTIAM. Daarnaast voldoet VIVAT aan de vereisten uit het Shareholders Rights Directive (SRDII) en zal dit jaarlijks evalueren.